Södermans El AB

 
08-591 400 50  Märsta

Logga in  |  

 

Kvalitetsplan Södermans El AB

OMFATTNING           

Denna kvalitetsplan är projektets handlingsplan för att nå rätt kvalitet. Den är indelad i rubriker enligt svensk standard SS-EN-ISO 9001. Kvalitetsplanen är vår egen arbetshandling.                                                                                                                                                                                            
 
REFERENSER
 
Södermans El:s kvalitetsarbete grundar sig på ISO 9002.
 
DEFINITIONER
 
LEDNINGENS ANSVAR
 
Policy och övergripande mål för verksamheten fastställts av Kjell och Patrik Söderman.
 
KVALITETSPOLICY
 
För Södermans EL innebär kvalitet att göra rätt från början och att motsvara kundens förväntningar på den beställda produkten. Grunden för vårt kvalitetsarbete är fastlagd i policyn.
  
KVALITETSPOLICY

I dialogen med våra kunder uppfyller vi, all vår verksamhet, deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder.

Projektmålen är:

 • Överlämna projektet med rätt utförande vid överenskommen tidpunkt.
 • Genomföra källsortering.
 • Genomföra arbetet i samarbete med beställaren med minsta möjliga störningar.

ORGANISATION 

Ansvaret för att vi når rätt kvalitet i vårt arbete ligger odelat på linjeorganisationen. Kvalitetsansvarig för projektet är Kjell Söderman som behandlar alla till projektet hörande kvalitetsfrågor.

INKÖP

Leverantörer bedöms och väljs ut med ledning av tidigare förmåga att uppfylla ställda krav samt/eller om de kan visa att de har fungerande system för att säkra kvaliteten på sina produkter.

BEHANDLING AV PRODUKTER TILLHANDAHÅLLNA AV KUND 

PRODUKTIDENTIFIKATION OCH SPÅRBARHET

Av Resultatpärmen framgår vilka leverantörer, material, produkter och fabrikat som använts i projektet. 

PROCESSTYRNING

Styrningen av projektet sker genom:

 • Projektgenomgångar och planering i planeringsskedet.
 • Genomgångar görs för att de som deltar i projektet skall känna till och få förståelse för de krav och förutsättningar som finns i projektet samt göra riskbedömningar, bereda projektet och dess kontrollprogram
 • Byggstartmöte
 • Byggteknisk genomgång
 • Projektgenomgång med beställaren

Planeringen omfattar:

 • Produktionstidplan
 • Inköps- och leveransplan 
 • Övrigt som kontinuerligt uppdateras i projektet:
 • Förteckning över tillkommande och avgående arbete
 • Produktionskalkyl
 • Produktionstidplan
 • Arbetsmiljöförsäkring 
 • Arbetsmiljöpolicy

Södermans EL ska av företagets anställda uppfattas som ett väl fungerande företag, när det gäller god arbetsmiljö.

KONTROLL OCH PROVNING

Mottagningskontroll

Leverans av material avstäms mot beställning och följesedel. Ansvarig för mottagningskontrollen är ledande montör. Den ansvarige bekräftar med sin signatur på följesedel att godset överensstämmer med följedsedel. Därefter kontrolleras om följesedel samt eventuell medföljande dokumentation svarar mot kraven i beställning.

Tillverkningskontroll

Den som utför ett arbete kontrollerar sin egen arbetsinsats.

Dokumenterad egenkontroll utförs enligt kontrollprogrammet.

Slutlig egenkontroll

Slutkontroll dokumenteras på blankett egenkontroll.

 
HANTERING AV KVALITETSDOKUMENT 

Projektets kvalitetsdokument är:

 • Denna kvalitetsplan
 • Protokoll från funktionskontroller
 • Kontrollprogram
 • Dokumenterad egenkontroll
 • Dokumentation över avvikelser
 • Dokumentation över slutlig egenkontroll
 
Märsta  2016-01-01
 
SÖDERMANS EL AB 
  
  
Innebelysning  |  Utebelysning   |  Elmateriel  |  Dimrar  |  LVI Element  |  Golvvärme   |  Värmepumpar  |  Kvalitetsplan   |  Miljöplan  |  Samarbetspartners  |  Markslöjd bilder
Copyright 2009 by Södermans El AB.   Website created and managed by WSI WebAnalys