Kvalitetsplan Södermans El AB 

Ladda ner som pdf:  Kvalitetsplan Södermans El AB


Kvalitetsplan Södermans El AB

OMFATTNING

Denna kvalitetsplan är projektets handlingsplan för att nå rätt kvalitet. Den är indelad i rubriker enligt svensk standard SS-EN-ISO 9001. Kvalitetsplanen är vår egen arbetshandling.

REFERENSER

Södermans El:s kvalitetsarbete grundar sig på ISO 9002.

DEFINITIONER

LEDNINGENS ANSVAR

Policy och övergripande mål för verksamheten fastställs av Kjell Söderman och Patrik Söderman.

KVALITETSPOLICY

För Södermans El innebär kvalitet att göra rätt från början och att motsvara kundens förväntningar på den beställda produkten. Grunden för vårt kvalitetsarbete är fastlagd i policyn.

KVALITETSPOLICY

I dialogen med våra kunder uppfyller vi, all vår verksamhet, deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder.

Projektmålen är:

*Överlämna projektet med rätt utförande vid överenskommen tidpunkt.
*Genomföra källsortering
*Genomföra arbetet i samarbete med beställaren med minsta möjliga störningar.

ORGANISATION

Ansvaret för att vi når rätt kvalitet i vårt arbete ligge odelat på linjeorganisationen. Kvalitetsansvarig för projektet är Kjell Söderman som behandlar alla till projektet hörande kvalitetsfrågor.

INKÖP

Leverantörer bedöms och väljs ut med ledning av tidigare förmåga att uppfylla ställda krav samt/eller om de kan visa att de har fungerande system för att säkra kvaliteten på sina produkter.

BEHANDLING AV PRODUKTER TILLHANDAHÅLLNA AV KUND

PRODUKTIDENTIFIKATION OCH SPÅRBARHET
Av Resultatpärmen framgår vilka leverantörer, material, produkter och fabrikat som använts i projektet.

PROCESSTYRNING

Styrningen av projektet sker genom:

*Projektgenomgångar och planering i planeringsskedet.
*Genomgångar görs för att de som deltar i projektet skall känna till och får förståelse för de krav och förutsättningar som finns i projektet samt göra riskbedömningar, bereda projektet och dess kontrollprogram
*Byggstartmöte
*Byggteknisk genomgång
*Projektgenomgång med beställaren

Planeringen omfattar:

*Produktionstidplan
*Inköps- och leveransplan
*Övrigt som kontinuerligt uppdateras i projektet
*Förteckning över tillkommande och avgående arbete
*Produktionskalkyl
*Produktionstidplan
*Arbetsmiljöförsäkring
*Arbetsmiljöpolicy

Södermans El ska av företagets anställda uppfattas som ett väl fungerande företag när det gäller god arbetsmiljö.

KONTROLL OCH PROVNING

Mottagningskontroll

Leverans av material avstäms mot beställning och följesedel. Ansvarig för mottagningskontrollen är ledande montör. Den ansvarige bekräftar med sin signatur på följesedel att godset överensstämmer med följesedel. Därefter kontrolleras att godset överensstämmer med följesedel. Därefter kontrolleras om följesedel samt eventuell medföljande dokumentation svarar mot kraven i beställning.

Tillverkningskontroll

Den som utför ett arbete kontrollerar sin egen arbetsinsats.

Dokumenterad egenkontroll utförs enligt kontrollprogrammet.

Slutlig egenkontroll

Slutkontroll dokumenteras på blankett egenkontroll.

HANTERING AV KVALITETSDOKUMENT

Projektets kvalitetsdokument är:

*Denna kvalitetsplan
*Protokoll från funktionskontroller
*Kontrollprogram
*Dokumenterad egenkontroll
*Dokumentation över avvikelser
*Dokumentation över slutlig egenkontroll

Märsta 2016-01-01

SÖDERMANS EL AB