Miljöplan Södermans El AB

Ladda ner pdf:  Miljöplan Södermans El AB


Miljöplan Södermans El AB

OMFATTNING 

Denna handling är uppbyggd för hantering av miljöarbetet för projektet från planering till färdigställande. Miljöplanen är uppbyggd enligt svensk standard ISO 14001 och utgör en kompletterande handling till vår kvalitetsplan för projektet.

Syftet med Miljöplanen är att i projektet tas hänsyn till betydande miljöaspekter. Säkerställa lagstadgade miljökrav och andra myndighetskrav avseende miljö uppfylls. Säkerställa att miljöpolicy och miljömål efterlevs.

Miljöplanen är vår egen arbetshandling

REFERENS ISO 14001

DEFINITIONER
 
KRAV PÅ MILJÖLEDNINGSSYSTEM

 

Allmänt

Det system som beskrivs nedan syftar till att vi tillsammans med projektets samtliga aktörer arbetar för en bättre miljö.

Miljöpolicy 

Vår miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete. Miljöpolicyn fastställs av företagsledningen. 

SÖDERMANS EL MILJÖPOLICY

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett uthålligt samhälle genom hänsyn till människa och miljö.

Identifiering av miljöaspekter

För att identifiera projektdelar och aktiviteter med miljöpåverkan utförs miljögenomgång vid arbetsberedningar. Resultatet från dessa genomgångar används vid t ex inköp och information.

Miljökrav och lagstiftning

Lagstadgade krav:

I detta projekt tas särskild hänsyn till:

 • Miljöbalken
 • lagen om kemiska produkter
 • förordningen om farligt avfall
 • arbetsmiljölagen
 • renhållningsförordningen
 • plan-och bygglagen 

 

Miljöplan

För att uppnå projektets miljömål har denna handlingsplan upprättats och fastställts. Miljöplanen revideras efter behov. Till miljöplanen upprättas miljökontrollplaner som integreras i kvalitetsplanens kontrollprogram och kontrollplaner för att handlingsplanen följs. 

Miljöledningsprogram

 • Vårt uppdrag, elentreprenad, innebär att materialval är utfört i projekteringsskedet.
 • Vi har förutsatt att Miljöprogrammet har följts under projekteringen,beträffande föreskrivna material.
 • Allt demonterat material lämnas till miljöstation och redovisas enligt önskemål 

 

Införande och tillämpningar

Ansvar och befogenheter

Ledande montör har det direkta ansvaret och befogenheten för miljöarbetet på arbetsplatsen.

Utbildning

Projektanpassad genomgångar och utbildning säkerställer att medvetenhet och kompetens upprätthålls hos personal med miljöpåverkande arbete.

Miljömål klargörs och fastställs vid arbetsberedningar.

                          
KONTROLL OCH PROVNING

 

Mottagningskontroll

Leverans av material avstäms mot beställning och följesedel. Ansvarig för mottagningskontrollen är ledande montör. Den ansvarige bekräftar med sin signatur på följesedel att godset överensstämmer med följesedel. Därefter kontrolleras om följesedel samt eventuell medföljande dokumentation svarar mot kraven i beställning.

Tillverkningskontroll

 • Den som utför ett arbete kontrollerar sin egen arbetsinsats.
 • Dokumenterad egenkontroll utförs enligt kontrollprogrammet.
 • Slutlig egenkontroll
 • Slutkontroll dokumenteras på blankett egenkontroll.

 

HANTERING AV KVALITETSDOKUMENT 

Projektets kvalitetsdokument är:

 • Denna kvalitetsplan
 • Protokoll från funktionskontroller
 • Kontrollprogram
 • Dokumenterad egenkontroll
 • Dokumentation över avvikelser
 • Dokumentation över slutlig egenkontroll
 
Märsta  2016-01-01
 
SÖDERMANS EL AB